spell check

Polityka bezpieczeństwa Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Hotelu Krystyna

Hotel Krystyna dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
Pragniemy Państwa poinformować, że administratorem Państwa danych osobowych jest Hotel Krystyna z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 10, 12-100 Szczytno;
W jakim celu i na jakiej podstawie Hotel Krystyna  będzie przetwarzać dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usług gastronomicznych czy konferencyjnych;
• dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel Krystyna w związku z ewentualną szkodą poniesioną przez hotel, a wyrządzoną przez Gościa hotelu lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu;
• udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 86 Ordynacji Podatkowej);
• zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu za pomocą monitoringu hotelowego;
• spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Hotelu Krystyna jest zapewnienie bezpieczeństwa gościom, dochodzenie ewentualnych roszczeń i marketing własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.
Hotel Krystyna będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz hotelu w tym:
• podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
• firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
Ponadto Hotel Krystyna będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jak długo Hotel Krystyna będzie przetwarzać dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.
Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych w przypadkach określonych przez RODO.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
• odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi hotelarskiej;
• odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju, sal konferencyjnych itp.
Państwa dane nie będą profilowane.
Kontakt z Administratorem:
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:
E-mail: hotelkrystyna@hotelkrystyna.pl
© Copyright HOTEL KRYSTYNA - Wykonanie: Studio Grafiki i Reklamy proGRAF